P A T V I R T I N T A

VšĮ ” Autoketas” direktoriaus
įsakymu 2015 m. lapkričio 2 d. Nr. 5

VAIRAVIMO MOKYKLOS VŠI „AUTOKETAS“
VIDAUS TVARKOS IR MOKYMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vairavimo mokyklos ” Autoketas”(toliau mokykla) vidaus tvarkos taisyklės (toliau Taisyklės) apibrėžia mokyklos vidaus tvarką: bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp vadovų, mokytojų, mokinių jų tėvų, globėjų ar rūpintojų.
Šios taisyklės yra neatskiriama vairavimo mokymo prašymo – sutarties, sudaromos su vairavimo mokykla, dalis.
Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti tam tikros (-ų) kategorijos (-ų) motorinės (-ių) transporto priemonės (-ių) vairuotojų pirminį mokymą, tam tikroje (-ose) mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikšte1ėje (-ėse).
Mokymo valanda – (toliau vadinama – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.
Vairuotojų mokytojas ir /arba vairavimo instruktorius – reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos (praktikos) žinių.
Visos kitos sąvokos šiose taisyklėse vartojamos tokia pačia prasme, kaip jos vartojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Vairuotojų mokymo tvarkos apraše ir Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše.
Mokinys – asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones sudares su vairavimo mokykla mokymo sutartį.

2. DARBO LAIKAS

⦁ Vairavimo mokyklos ” Autoketas” darbo laikas yra:
Pirmadienis        10.00 – 19.00 val.
Antradienis        10.00 – 19.00 val.
Trečiadienis       10.00 – 19.00 val.
Ketvirtadienis   10.00 – 19.00 val.
Penktadienis      11.00 – 19.00 val.
Šeštadienis         pagal užrašymą
⦁ pertrauka pailseti ir pavalgyti nuo 12.00val. iki 12.45val.
⦁ sekmadienis ir švenčių dienomis- poilsio dienos;
⦁ oficialių švenčių dienų išvakarėse darbuotojų darbo laikas trumpinamas viena valanda;

3. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

1. Laikytis gaisrinės saugos taisykiu.
2. Laikytis higienos reikalavimų.
3. Mokyklos patalpose , taip pat darbo vietose, esančiose uždarose patalpose, taip pat mokymosi transporto priemonėse rūkyti draudžiama.
4. Draudžiama ateiti į mokykla neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichotropinių, narkotinių medžiagų. Mokyklos patalpose ir teritorijoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas.
5. Draudžiama atsinešti į mokykla alkoholinių gėrimų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, ginklų, peilių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų.
6. Draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, nepagarbiai elgtis, triukšmauti
7. Mokyniai privalo tausoti, saugiai naudoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti žalą bei kitus nuostolius padarytus dėl savo kaltės mokyklai.
8. Tausoti mokyklos turtą, taupyti elektrą, vandenį, nešiukšlinti, kultūringai elgtis.

4. MOKYMOSI SUTARTIES SUDARYMO, JOS ĮSIGALIOJIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

1. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradedami lankyti mokymo kursą su vairavimo mokykla sudaryti mokymo sutartį, kurį yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja 6 mėnesius nuo pasirašymo datos. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų.
2. Asmenys, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymosi pabaigoje – turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (išskyrus B kategoriją), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Transporto priemonių kategorijas ir minimalų vairuotojų amžių nustato Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
3. Asmenys, išmokę teorijos savarankiškai ir išlaikę teorijos egzaminą VĮ „Regitra“ su vairavimo mokykla sudaro sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo kurso, pateikę VĮ „Regitra“ išduotas pažymas apie išlaikytą teorijos egzaminą;
4. Vairavimo mokykla su mokiniu, pageidaujančiu papildomai mokytis, sudaro mokymo sutarti dėl papildomo mokymo, kuri įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys.

5. MOKYNIO TEISĖS IR PAREIGOS

1. Stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti bendruomenės narius ir jų nuomonę.
2. Nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
3. Laikytis reikiamos pamokos darbo tvarkos.
4. Saugoti savo daiktus, už prapuolusius daiktus ir pinigus mokykla neatsako.
5. Sudarant vairavimo mokymo sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis.
6. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų ir šių taisyklių, bendrųjų viešos tvarkos ir vidaus tvarkos taisyklių.
7. Sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimus. Jei dėl svarbios pateisinamos priežasties mokinys negali atvykti į iš anksto su vairavimo instruktoriumi suderintą praktinio vairavimo užsiėmimą, jis apie tai turi informuoti vairavimo instruktorių arba vairavimo mokyklą prieš vieną dieną.
8. Laiku sumokėti už vairuotojų pirminio mokymo kursą, dokumentų įforminimą bei papildomas paslaugas ir/ar pamokas.
9. Pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja ir baigti.
10. Nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas ir egzaminus.
12. Gali mokytis ir įgyti teisę vairuoti AM, A1,A2, A, B1, B ar B ir C1 (kartu) kategorijų transporto priemones, neturėdami teisės vairuoti kitų kategorijų transporto priemonių.
13. Gali mokytis ir įgyti teisę vairuoti C1, C, D1, D kategorijos transporto priemones, kai jie turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.
14. Gali mokytis ir įgyti teisę vairuoti BE, C1E, CE, D1E, DE kategorijų transporto priemones, kai jie turi teisę vairuoti atitinkamai B, C1, ir C, D1, D kategorijų transporto priemones.
15. Gali mokytis ir įgyti teisę vairuoti B ir BE arbaC1 ir C1E ir (arba) C ir CE, ir (arba) D1 ir D1E, ir (arba) D ir DE kategorijų transporto priemones, lankydami mokymo kursus vienu metu su sąlyga, kad atitinkamos kategorijos transporto priemonių junginio vairavimo bus mokoma tik užbaigus praktinio vairavimo mokymo kursą su atitinkama motorine transporto priemone be priekabos. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą leidžiama įgyti teisę vairuoti C, CE, D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 18 metų (D ir DE kategorijų ir nuo 21 metų), mokiniai privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją atitinkamai kroviniams arba keleiviams vežti (įgyti teisę vairuoti išvardytų kategorijų galima ir neturint pradinės profesinės kvalifikacijos pažymėjimo).
16. Savarankiškai gali mokytis teorijos, sulaukęs atitinkamo amžiaus, siekiant eksternu įgyti teisę vairuoti atitinkamos   kategorijos transporto priemones.
17. Mokinys, išklausęs teoriją ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai.
18. Gauti reikiamą informaciją iš vairavimo mokyklos administracijos.
19. Laikinai sustabdyti mokymosi kursą – prieš tai informuodamas mokyklą raštu.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems sudariusiems mokymo sutartį su vairavimo mokykla ” Autoketas”.
Mokinys, savo parašu, patvirtina, kad perskaitė šias taisyklės, sutinka ir įsipareigoja vykdyti.
Asmeniui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma nuobaudą.

Kontaktai

867 44 96 96

autoketas123@gmail.com